Nieuws

 

mei 2016
Tesselsebrug, Alkmaar, Stadswerk 072, vernieuwen/renoveren brugbewegingswerk
Technisch Adviesbureau Sliedrecht heeft in opdracht van Stadswerk072 het bestek opgesteld voor het deels vernieuwen en deels renoveren van het brugbewegingswerk.
Voorafgaand aan het schrijven van het bestek is het bestaande brugbewegingswerk onderworpen aan een grondige inspectie op onderdeelniveau.
Vervolgens heeft TAS een variantenstudie uitgevoerd, waarbij een aantal ontwerpen zijn opgesteld en beschouwd. De voor- en nadelen zijn afgewogen op basis van de gedefinieerde uitgangspunten en randvoorwaarden. Hierbij hebben met name duurzaamheids- en economische aspecten voor aanleg en onderhoud, alsmede bereikbaarheid een belangrijke rol gespeeld.

 

 

april 2016
Mallegatsluis, gemeente Gouda, inspectie
In opdracht van de gemeente Gouda voert Technisch Adviesbureau Sliedrecht een technisch en veiligheidskundig onderzoek uit aan de monumentale Mallegatsluis.
De beheerder van de sluis heeft geen goed beeld van de huidige toestand van het complex. Dit geld voor zowel de technische staat van de constructies en installaties
als ook de veiligheid van het object voor gebruikers, bedienaars en onderhoudspersoneel.
In de achterliggende jaren zijn er door verschillende partijen aanpassingen en renovaties van de elektrische en werktuigbouwkundige installaties uitgevoerd.
Hierdoor is niet eenduidig vast te stellen welke gevolgen dit heeft gehad voor de installatie in zijn geheel, en zijn er twijfels gerezen over de juiste balancering
van de hefdeuren en de (constructieve)veiligheid van de constructies. Op basis van een gerichte inspectie wordt er een adviesrapport opgesteld voor de te nemen maatregelen.

 

 

april 2016
centrale bedienpost beweegbare bruggen, gemeente Nieuwegein, verhuizing
In opdracht van de gemeente Nieuwegein heeft Technisch Adviesbureau Sliedrecht de verhuizing van een bediencentrale voor 8 bruggen vanuit de Beatrixsluis van Rijkswaterstaat naar de Gemeentewerf van de gemeente Nieuwegein voorbereid en de uitvoering ervan begeleid. Daarnaast wordt in de komende jaren de voorbereiding uitgevoerd voor een complete vervanging en uitbreiding van de centrale brugbediening.

 

maart 2016
sluis Oudewater, mechanisatie en zelfbediening
De sluis is omgebouwd en in bedrijf gesteld.
TAS heeft in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden directie gevoerd en toezicht gehouden
op de leveringen en werkzaamheden voor de mechanisatie en zelfbediening.
Vanwege de beperkte ruimte zijn de machinekamers evenwijdig geplaatst aan de deuren.
De elektromechanische bewegingswerken van de deuren en schuiven zijn onderhoudsvrij.
Met name de veiligheid van de gebruiker speelt een grote rol tijdens het bewegen van de deuren en het schutproces.
Om vissen in beide richtingen te kunnen laten passeren wordt automatisch buiten de bedientijden
de vispassage functie actief.

 

 

februari 2016
beweegbare bruggen, gemeente Leeuwarden, inspecties

In opdracht van gemeente Leeuwarden heeft TAS de voorbereidingen, opstellen bestek en begeleiding uitgevoerd van de veiligheids- en instandhoudingsinspecties.
Het betreft in totaal 38 kunstwerken. De resultaten worden verwerkt in het onderhoudsbeheersysteem van gemeente Leeuwarden.
TAS heeft een adviserende rol in de te nemen maatregelen t.b.v. veiligheid, onderhoud en renovatie.

 

 

april 2015
sluis Oudewater, mechanisatie en zelfbediening
De handbediende sluis is een rijksmonument en vanweg Arbo eisen is mechanisatie noodzakelijk.
Om de recreatievaart optimaal doorgang te verlenen is de wens van de opdrachtgever om de gebruiker
zelf de sluis te laten bedienen zonder de boot te verlaten.
TAS heeft in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het ontwerp met bestek hiervoor opgesteld.

  

 

 

december 2014
centrale bedienpost beweegbare bruggen, gem. Alkmaar, uitbreiding
In opdracht van Stadswerk 072 heeft TAS het ontwerp opgesteld en de uitvoering begeleid voor de herinrichting en uitbreiding
van de centrale bedienpost Tesselsebrug. De afstandbediningsinstallatie is vernIeuwd en de bedienpost is voorzien van 3 duo-lessenaars
waarme 6 bruggen gelijktjdig kunnen worden bediend.

  

 

 

augustus 2013
beweegbare bruggen, gemeente Stichtse Vecht, afstandbediening
Na het uitvoeren van een inventarisatie en variantenstudie heeft TAS opdracht ontvangen voor het nader onderzoek voor realisatie uitbreiding afstandbediening.
Van 4 lokaal bediende bruggen wordt de e-installatie vernieuwd en voorzien van afstandbediening.

 

 

april 2013
Koninginnesluis en Muntbrug Utrecht, ophaalbrug Leidsche Rijn, RWS, renovatie
TAS bereidt voor RWS de renovatie voor van de M&E delen bestaande uit inspecties, onderzoeken, opstellen Design & Construct contract en benodigde aanbestedingsdocumenten. 

 

  

 

maart 2013
Rottebanbrug, GZH Rotterdam, vernieuwen
In opdracht van Groenservice Zuid-Holland heeft TAS directie gevoerd en toezicht gehouden op het vernieuwen van de fiets-/voetgangersbrug.

 

 

maart 2013
Balgzandbrug, Anna Paulowna, RWS, renovatie
In opdracht van RWS bereidt TAS het elektrotechnische en werktuigbouwkundige deel voor t.b.v. de renovatie.
De voorbereiding omvat div. onderzoeken, maken van kostenafwegingen, opstellen Design & Consrtruct uitvoeringscontract en kostenraming,
t.b.v. de aan te besteden uitvoering. 

 

 feb 2013
Turfmarktbrug, gemeente Alkmaar, afstandbediening
TAS heeft in opdracht van de gemeente Alkmaar onderzoek verricht en bestek opgesteld voor het realiseren van de afstandbediening
via de centrale bedienpost Tesselsebrug.
 

  

aug 2012
5 beweegbare bruggen, gemeente Alkmaar, conserveren staal
TAS heeft opdracht ontvangen voor het voeren van directie en houden van toezicht op de conserveringswerkzaamheden aan 5 beweegbare bruggen.
De totale oppervlakte van de stalen delen is 3800 m2.
Het betreft de Huiswaarderbrug, Ringersbrug, Rootorenbrug, Tesselsebrug en Vlielandbrug. De uitvoeringstijd is van sept. 2012 tot oktober 2013.

  

 
aug 2012
Rottebanbrug, GZH Rotterdam, voorbereiding vernieuwen

Ter vervanging van de Rottebanbrug gelegen over de Rotte in recreatiegebied De Rottemeren is TAS bezig met het opstellen van een ontwerp en bestek.
De voorbereidingen worden uitgevoerd in opdracht van Groenservice Zuid-Holland.





aug 2012
Botlekbrug, Port of Rotterdam, inspectie kabelschijven
TAS heeft inspecties uitgevoerd in opdracht van havenbedrijf Rotterdam aan de evenwichts-, bewegings- en rechthoudschijven van het bewegingswerk van de Botlekbrug.
Doel van de gerichte inspectie en materiaalmetingen is inzicht verschaffen in de beschikbaarheid ervan totdat de nieuwe brug ernaast gereed is.





juni 2012
14 beweegbare bruggen gem. Stichtse Vecht, inspectie en voorbereiding onderhoud

TAS heeft opdracht ontvangen van de gemeente Stichtse Vecht voor uitvoeren van technische inspectie en risico inventarisatie aan 14 beweegbare bruggen.
Tevens omvat de opdracht het  opstellen van een meerjarig onderhoudsbestek.





april 2012
Langzaam verkeersbrug, gemeente Alkmaar, PVE

TAS heeft in opdracht van de gemeente Alkmaar het programma van Eisen (PVE) opgesteld voor het realiseren van een nieuwe fiets-/voetgangersbrug
over het Noordhollandsch Kanaal.
De ligging van de brug is gepland tussen de Spoorbrug en Tesselsebrug en verbindt de Helderseweg met de Noorderkade.